கண்ணா! நீ தவறு செய் !!

நீ தவறு செய்யும் போதெல்லாம்
உன்னை பற்றி அதிகம் யோசிக்கின்றேன்!
புயலென நான் உன்னை கண்டிக்கும்போது
என்னை தென்றலாய் வருடும்
உன் கண்ணோர குறுஞ்சிரிப்பு
அதை மிகவும் இரசிக்கின்றேன்!
ஆதலால் கண்ணா நீ தவறு செய் !!

மனம் ஒரு மஹாபாராதம் !

முதலில் தடம்புரண்டாலும் இறுதியில் தர்மத்தின் வழியில் செலுத்தும் மனம்

நட்பிற்க்காக உயிரையும் துறக்க துணியும் மனம்

கேட்பாற்க்கு இல்லை என்று சொல்லாத ஈகை குணமிக்க மனம்

பொருளுக்கும் பதவிக்கும் ஆசை படும் மனம்

சுட்டெரிக்கும் தீ என்று தெரியாமல் பொறாமை கனலில் வேகும் மனம்

காய்களை நகர்த்தி குறுக்கு வழியில் சாதிக்க முயலும் மனம்

நியாயத்திற்காக போராடும் மனம்

எல்லா குணங்களின் குவியலாய் இந்த
மனம் ஒரு மஹாபாராதம் !

HUG

yesterday in a meeting someone was saying about a add which shows a person who offers a free hug etc etc..

This hug is really powerfull . My thoughts slightly went back where i happened to have a magical Hug .

I was doing my college second year . me and other two pals who are very close to me , set out to visit an orphanage . we are going to Orphanage for the first time in our life.We were thinking that children will be so sad over there we have to cheer them etc etc.. all dramatic feelings were welling up in our minds. But to our surprise when we stepped in to that orphange we could see all children shouting and enjoying to the core.

It was a saturday evening and the children were allowed to play that time. some were playing cricket outside and some were playing indoor games .

we went inside to join the indoor games .All were so enthusiastic and they joined us in their game. We have to accept that they are so talented in caram , Trade etc. We liked playing with them and were lost in that world. We too turned in to kids .

Suddenly i could feel a little finger on my shoulder. i just turned up to see who is that. It was Vijay ,a 2 years old Prematured kid. He just came out of his sleep and came straight to the palying room . He was smiling at me.An innocent smile , which took my heart away. i still remember that smile. he was so lean and looked so anaemic . It took some time for me to smile back at him. i turned fully towards him , it was with in a second, he hugged me so tightly , i was feeling so different . I was no longer a kid at that time.it was a tight hug he gave to me.he was so longing for someone to hug him and lift him in their arms. I felt the joy , love of a mother. I felt vijay was my child. Whats happening to me.where are my thoughts goin un controllably.That Magical Hug given by him kindled a lot of thoughts in my heart, i wanted to adopt him and take him with me at that moment itself, But the truth struck me that it was not possible for me to do that at that time.

After coming back from that orphanage also he was running in my mind for many days.
whenever i go to that orphanage , i ll have a special time with him ofcourse the hug .

Its been a long time now i went to that orphanage. But from yesterday after hearing that word HUG .. i am longing to see him again and have a hug :-))