குறுந்தகவல்

நீ
"சீ போ"
என்று குறுந்தகவல் அனுப்பினாய் !
அதை எப்படி எல்லாம் சொல்லி இருப்பாய்
என்ற வசன ஒத்திகையில்
நான் !!

TAGGING

Tagging is fun. I enjoy doing it as long as it is as meaningless as the current one...
I was tagged by Bala...

All you're needed to do is to add your name to the end of the list.

The rules are that
You shouldn't use any colors
You should add only a short description
You shouldn't change anything else in the tags.
And there's also a way out where you can let others know that you're not interested in this crap by saying 'No' :-)

Here goes1.-Filipina,2.-Stories,3.-Abroad,4.-Husband,5.Gagiers, 6. Life 7. Everything, 8. Offer, 9. Moments, 10. Food Trip 11. World 12. suffering 13.china's autograph 14.Kiran's My voice15. Boobu 16.Sugar & Spice 17. ~*Girl of Destiny*~ 18. Goofy 19 SONA-DROPS OF HONEY


i am now passing on this to senthil

காத்திருக்கிறேன்

என் சோகங்கள் உன்னோடு பகிர்ந்திடாமலே
உன் சிரிப்பில் புதைந்து போகின
உன்னிடம் சொல்லவேண்டிதான்
என் சுகங்கள் எல்லாம் உன் முகம் தேடின
உன் ஆதரவான பார்வையிலேயே
என் நெஞ்சில் நம்பிக்கை பூக்கள் பூத்தன
உன் வருகையை எதிர்பர்ர்த்தே
என் கண்கள் வாசலை நோக்கின
உன் லட்சியம் நோக்கி பறந்தாய்
என் மனம் சுகம் துக்கம் இரண்டின் கலவையாய்
தூரம் என்பது பிரிவை ஏற்படுத்துவது இல்லை நட்பில்
இருப்பினும் எதோ ஒரு வெற்றிடம் என் மனதின் ஓரத்தில்
மின் அஞ்சலுக்கும் கைபேசி வடிகட்டும் ஒலி அலைகளுக்கும்
புரியாத உணர்வுகள்
சொல்லாத என் சோகங்கள்
சொல்லதுடிக்கும் என் சந்தோஷங்கள்
எல்லாம் தேங்கி நிற்கின்றது என் விழி ஓரங்களில்
உன்னோடு மௌனத்தை பரிமாறும் நொடிக்காக !!