மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

பெண்ணே !


கண்ணோடு கண்ணினை நோக்கிடு

நிமிர்ந்த நன்னடை கொண்டிடு

நீ நினைத்ததை முடித்திடு

அன்பு கொண்டு வென்றிடு

புன்னகை என்றும் சிந்திடு

புவியெங்கும் தடத்தினை பதித்திடு

புதுமையான பழமை நீ

புத்துணர்ச்சி வாசம் நீ

வெற்றிகாணும் வியுகம் நீ

வானளக்கும் விண்கலம் நீஉன்னை நீ அறிந்திடு போதும்

தேவைபடாது 35 சதவிகிதம்

1 comment:

Anonymous said...

I'd been a fan of you.. Your confidence and everything.. Many times I wished I could express like you. Why had you stopped writing.. Busy with family and kid. Rise up and shine. Seems, you have deleted the post I love.. Why?